Nova Combi 3000 در طول 12 ماه گذشته در تمامی مسابقاتی که شرکت کرده است، پیروز میدان شد. پیروزی اخیر آن در مسابقه مقایسه روشهای کشت در کشور سوئد در سال 2009 بود که در نشریه Lantmannen به چاپ رسید. این رقابت برای تمامی واردکنندگان ادوات کشاورزی در این کشور آزاد بود و تمامی شرکت کنندگان اجازه داشتند تا بهترین الگو و روشهای کشت در پاییز، روش های آماده سازی بستر در بهار و دیگر عملیات مورد نیاز را بکار ببرند تا محصولی با رشد خوب حاصل شود (محصول مورد نظر در مسابقه جو بود). این روش یک رقابت واقعی در افزایش عملکرد اقتصادی بود. در انتهای مسابقه درآمد حاصل از هر هکتار محاسبه و هزینه نهاده ها از آن کسر گردید. شاخص انتخاب شرکت برنده حصول بیشترین سود اقتصادی بود. در پیوست جداول و نمودارهایی آورده شده که نتایج رقابت را منعکس میکند برای مثال میزان کارگر مورد استفاده و مصرف سوخت در هر هکتار ذکر شده و نوع ماشین مورد استفاده در پایین نمودارها آورده شده است. Nova Combi 3000 در مجموع قدرتمندترین بود. بر اساس گزارش ماه اکتبر نشریه Lantmannen عملکرد Nova Combi 3000 برابر 5765 کیلوگرم و سود اقتصادی آن 1813 کرون سوئدی به ازای هر هکتار بود.

سرعت زیاد Nova Combi 3000 پیروزی اش را رقم زد

VADERSTAD با عملکرد 5215 کیلوگرم و سود 1103 کرون در هکتار، دوم شد. و بعد از آن به ترتیب HORSCH با عملکرد 5328 کیلو و سود 1099 کرون در هکتار و OVERUM با عملکرد 4737 کیلو و سود 855 کرون در هکتار قرار داشتند. گزارش دقیق این رقابت در نشریه Lantmannen در تاریخ اکتبر 2010 مندرج در صفحه 64 می باشد. همچنین این گزارش از طریق سایت شرکت تیومه در قالب فایل PDF با این لینک در دسترس می باشد.

نمودارهای مقایسه ای:

TUME

VÄDERSTAD

HORSCH

ÖVERUM

جداول مقایسه ای میزان سود:

TUME
عملکرد در رطوبت 14% 5765 kg/ha
درآمد (جوی مالت) 6007 kr/ha
درآمد (جوی خوراکی) 98 kr/ha
درآمد کل 6105 kr/ha
سوخت (دیزل) 169 kr/ha
کارگر 265 kr/ha
نهاده ها 2419 kr/ha
ساعات ماشینی* 1362 kr/ha
بهره 77 kr/ha
هزینه کل 4292 kr/ha
سود خالص 1813 kr/ha
*: شامل ساعات ماشینی برداشت و سمپاشی

 

VÄDERSTAD
عملکرد در رطوبت 14% 5215 kg/ha
درآمد (جوی مالت) 5434 kr/ha
درآمد (جوی خوراکی) 89 kr/ha
درآمد کل 5523 kr/ha
سوخت (دیزل) 344 kr/ha
کارگر 327 kr/ha
نهاده ها 2420 kr/ha
ساعات ماشینی* 1232 kr/ha
بهره 97 kr/ha
هزینه کل 4420 kr/ha
سود خالص 1103 kr/ha
*: شامل ساعات ماشینی برداشت و سمپاشی

 

HORSCH
عملکرد در رطوبت 14% 5328 kg/ha
درآمد (جوی مالت) 5557 kr/ha
درآمد (جوی خوراکی) 85 kr/ha
درآمد کل 5643 kr/ha
سوخت (دیزل) 226 kr/ha
کارگر 275 kr/ha
نهاده ها 2596 kr/ha
ساعات ماشینی* 1362 kr/ha
بهره 85 kr/ha
هزینه کل 4544 kr/ha
سود خالص 1099 kr/ha
*: شامل ساعات ماشینی برداشت و سمپاشی

 

ÖVERUM
عملکرد در رطوبت 14% 4737 kg/ha
درآمد (جوی مالت) 4965 kr/ha
درآمد (جوی خوراکی) 62 kr/ha
درآمد کل 5018 kr/ha
سوخت (دیزل) 265 kr/ha
کارگر 314 kr/ha
نهاده ها 2264 kr/ha
ساعات ماشینی* 1232 kr/ha
بهره 88 kr/ha
هزینه کل 4163 kr/ha
سود خالص 855 kr/ha
*: شامل ساعات ماشینی برداشت و سمپاشی