صفحه اصلی اخبار و تازه ها آرشیو

روز چهارشنبه مورخ 8 آبان ماه 1392 در محل مرکز آموزش کشاورزی کبوترآباد اصفهان با حضور کلیه مسئولین مراکز خدمات مکانیزاسیون جهادکشاورزی استان اصفهان و همچنین جناب آقای مهندس فرهمند ریاست محترم اداره فناوریهای مکانیزه استان اصفهان و مدیران این بخش، کلاس آموزشی و هم اندیشی در پیرامون کشاورزی حفاظتی برگزار گردید. در این گردهمایی جناب آقای مهندس فرهمند ضمن ارائه مطالبی در مورد کشاورزی حفاظتی به توضیح در مورد وضعیت کشاورزی حفاظتی در سال گذشته و همچنین برنامه سال جاری در این خصوص پرداخت. درقسمت عملی کلاس که با حضور کلیه کارشناسان محترم جهاد کشاورزی برگزار گردید دستگاه کاشت مستقیم راک به طور کامل معرفی شد.